(Rumble) הסכם התקשרות מקוצר בתי עסק -יוביטל בריאות בע"מ

היי!

לפנייך הסכם קצר הכולל בתוכו את כל מה שקשור להתקשרות של העסק שלך (שעכשיו הוא חלק ממשפחת לקוחות Rumble) לבין יוביטל בריאות בע״מ, החברה המפתחת והמנהלת של אפליקציית Rumble. הנה הדברים שמעניינים אותך:

  1. התשלום הוא קבוע, ₪99 +מע״מ בחודש. בלי משחקים ובלי אותיות קטנות

  2. אין התחייבות. ניתן לצאת בהתראה של 14 ימי עבודה, הסרת העסק מהאפליקציה תבוצע במהלך יום עסקים אחד.

  3. החיוב מתבצע במעמד החיוב מכרטיס האשראי של העסק ומתחדש בכל חודש עוקב באותו תאריך. דוח מפורט יישלח אלייך ויכלול כמה חברים באפליקציה נחשפו לבית העסק שלך, כמה לחצו עליו וכמה רכשו הטבה 

  4. אנחנו משתמשים בעמודי המדיה החברתית והאתר על מנת לייצר עמוד עסק. בעיקר תמונות ומלל

 

?למה אתם מתחייבים

  1. לכבד את ההטבות 

  2. לא לעבוד עלינו 

  3. שאתם יכולים לחתום ולהתחייב בשם העסק

טופס הצטרפות לאפליקציית Rumble (״המערכת״) נערך ונחתם ביום __ לחודש __ שנת _ 2019 בין: יוביטל בריאות בע"מ, ח.פ. 51-569564-1 מרחוב צאלון 21, יבנה 8158763 (להלן: "יוביטל"); לבין:  _______________, ח.פ. _________ מרחוב ______________________ (להלן: "החברה"); כל צד להסכם זה יכונה "צד" ושניהם יחד יכונו "הצדדים". הצדדים מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזאת כדלקמן: ההתקשרות העסקית יוביטל והחברה מתקשרות בזאת להענקת ההטבות באמצעות המערכת ללקוחות פוטנציאליים (להלן: "המשתמשים"). החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כי תבצע מעקב על מימוש ההטבות על-ידי המשתמשים באופן דיגיטלי, לרבות באמצעות הכנסת המספרים המזהים הייחודים של ההטבות לקופה הרושמת של החברה או ביצוע מעקב אישי בכל דרך אחרת אשר תהיה מוסכמת בין הצדדים מראש. החברה תעביר ליוביטל דיווחים שוטפים מדי חודש על כמות ההטבות שמומשה בבית העסק (להלן: "הדו"חות").מובהר כי מימוש ההטבות לרכישת המוצר או השירות הרלוונטי תיעשה על-ידי התקשרות ישירה בין החברה לבין כל אחד מהמשתמשים. המערכת תעמוד לשימוש המשתמשים לצורך הצעת ההטבות ומתן הזכאות למימושן, ואולם, יוביטל אינה צד להתקשרות זו, והצעת ההטבות למשתמשים וכן ההרשאה שהוענקה להם לעשות שימוש במערכת אינה מקימה ליוביטל כל חובה, התחייבות או אחריות מכול סוג ומין בקשר עם ההתקשרות בין המשתמשים לבין החברה, לרבות בקשר עם טיב ואיכות המוצרים או השירותים שתספק החברה, עמידתה בתנאים המהותיים של העסקה (לרבות לוחות זמנים לאספקה), אחריותה לפי כל דין למוצרים או לשירותים (לרבות מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו), גביית התמורה בגין המוצרים או השירותים, וכיוצא באלה. התמורה 1. יוביטל תהיה זכאית לתשלום חודשי קבוע על סך ₪99 + מע״מ (תשעים ותשעה) עבור כל סניף אשר יופיע באפליקציה. התמורה תחויב מדי חודש בכרטיס האשראי של החברה וזאת עד לא יאוחר מה- 10 לכל חודש, בגין החודש הקודם (תנאי "שוטף+10"). המסים או תשלומי החובה החלים, במידה שיחולו, על העסקה נשוא הסכם זה, יחולו על כל צד בהתאם לדין. הצהרות והתחייבויות הצדדיםכל אחד מהצדדים מצהיר ומתחייב כלפי הצד האחר כדלקמן: 1. הוא בעל מלוא הזכויות והסמכויות להתקשר עם הצד האחר ולהתחייב כלפיו בהתחייבויות המפורטות בהסכם זה. 2. אין כל מניעה או הגבלה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. כל צד יעביר לצד השני באופן מיידי ובכתב דיווח על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (להלן: "תביעה"), או כל הליך אחר שנפתח כנגדו אשר עלול להעמיד בסכנה את המשך תוקפו של הסכם זה. 3. כל הפעולות וההחלטות הנדרשות מצידו לאישור, ביצוע וקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה התקבלו כדין לפני חתימת הסכם זה. החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי יוביטל כדלקמן: 1. כי יש לה את האמצעים הפיננסיים, האמצעים הטכניים, הרישיונות והאישורים הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיה, כפי שהן מנויות בהסכם זה, וכן כי ידוע לה שתנאי זה מהווה תנאי בסיסי בהתקשרות שבין הצדדים. 2. כי לא תציג עצמה כמורשה מטעם יוביטל או כנציגה ולא תתחייב בשמה בכל התחייבות שהיא או תחתום בשמה על מסמך כלשהו, ללא הרשאה לעשות כן, מראש ובכתב. 3. כי תפעל בשקידה נאותה ותעשה כמיטב יכולתה על מנת לשווק ולקדם את המערכת ותמנע מביצוע כל פעולה או מחדל אשר עלול לפגוע ביוביטל, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אקט כאמור העשוי לפגוע במוניטין יוביטל, בפעילותה התקינה של המערכת או אשר עלול להעמיד בסכנה את המשך תוקפו של הסכם זה. בלעדיות החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כי במשך כל תקופת הסכם זה, ההטבות שיוצעו באמצעות המערכת למשתמשים לא יוצעו ללקוחות פוטנציאליים שהגיעו ממקורות שאינם קשורים למערכת. יתרה מכך, החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כי לא תציע למי מהמשתמשים, במישרין או בעקיפין, את השירותים במחירים זהים או נמוכים יותר מאלה המפורטים בהטבות (בין אם בשל תמורה נמוכה יותר הנדרשת בגין השירותים ובין אם בשל כל תנאי עדיף כלכלי או אחר, אשר במהותו מאפשר לעקוף או לייתר את השימוש במערכת ו/או שמטרתו לחתור תחת האמור בהסכם זה). אחריות, ביטוח ושיפוי השימוש במערכת כפוף לאמור בתנאי השימוש של המערכת ובכפוף להוראות הדין. המערכת והתכנים בה מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא, בכפוף להוראות הסכם זה. כל צד יהא האחראי הבלעדי בנוגע לכל תביעה של צד שלישי כלשהו, בנוגע לאיזו מהתחייבויותיו ו/או מצגיו בהסכם זה והחברה תהיה אחראית מלאה ובלעדית לכל פגיעה, אובדן, הפסד, הוצאה ונזק, מכל מין וסוג שייגרמו במישרין או בעקיפין עקב כל מעשה או מחדל של החברה (לרבות עקב מתן השירותים) ו/או מי מטעמה. החברה מתחייבת בזאת לפצות ולשפות את יוביטל ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של יוביטל, בגין כל הוצאה, נזק, פגיעה, הפסד, אבדן חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה ממתן או אספקת השירותים על-ידי החברה למשתמשים, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד החברה בניגוד לתנאי הסכם זה, וכן בגין כל תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל כאמור של החברה. החברה מסכימה לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלה, כמפורט לעיל, ללא קבלת ההסכמה המפורשת של יוביטל, מראש ובכתב. תקופת ההסכםתוקפו של הסכם זה יחול ממועד חתימתו ועד להבאתו לכדי סיום בהתאם לתנאי ההסכם.כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, לפי שיקול דעתו, בכל עת, בהודעה מוקדמת שתימסר לצד השני ארבעה-עשר (14) ימים מראש ובכתב.קניין רוחנימובהר כי כל הזכויות מכל סוג שהוא במערכת וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים במערכת והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל), בין אם הן רשומות ובין אם לאו, בין אם היו קיימות במועד חתימתו של מסמך עיקרי ההתקשרות ובין אם פותחו במהלך תקופת ההתקשרות הינן קניינה המלא והבלעדי של יוביטל. סודיות - כל צד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל המידע שנמסר או שיימסר לו או שהגיע או שיגיע לידיו בכל דרך אחרת בקשר להסכם זה, בין שיימסר לו בעל-פה ובין שיימסר לו בכתב או על גבי מדיה כלשהי, לרבות וללא הגבלה, כל מידע בקשר לעסקיו או מצבו הכלכלי של הצד השני (להלן: "המידע הסודי"), ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מילוי זכויותיו והתחייבויותיו לפי הוראות הסכם זה. מובהר כי בגדר המידע הסודי נכלל גם כל מידע טכני, פונקציונלי או אחר הקשור במערכת, וכן ההסדרים הכספיים המיוחדים אשר הצדדים הגיעו אליהם במסגרת הסכם זה, והחברה מתחייבת שלא לגלות, לחשוף, או להעביר בכל דרך שהיא כל פרט מידע בנושאים אלו לכל צד שלישי, ללא הסכמת יוביטל, מראש ובכתב. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים ובמידע שנמסרו לצורך מתן השירותים או שנמסרו עקב כך, לרבות פרטיהם האישיים של המשתמשים והרגלי הצריכה של המשתמשים, פרט למטרת מתן השירותים ובהתאם להסכמות שניתנו לה באופן עצמאי על-ידי המשתמשים בכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. החברה תישא במלוא האחריות בכל מקרה של חשיפה או גילוי לא מורשה של מידע סודי על-ידה או על-ידי מי מטעמה.התחייבויות הצדדים לפי סעיף זה תעמודנה בתוקפן החל ממועד החתימה על הסכם זה וללא מגבלת זמן.כללילמען הסר ספק, מובהר כי אין בהסכם זה כדי למנוע מיוביטל או כדי להגביל אותה מלהתקשר עם כל צד שלישי בכל הסכם שהוא בקשר עם הצעת ההטבות, מתן השירותים או בכלל. הצדדים מאשרים כי אין בהסכם זה כדי ליצור ביניהם (או בין מי מטעמם לבין הצד השני) יחסי שותפות, סוכנות, מיזם משותף או יחסי עובד-מעביד.על ביצועו של הסכם זה ופרשנותו יחול הדין הישראלי בלבד וכל מחלוקת משפטית בין הצדדים תתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב – יפו בלבד.הסכם זה אינו הסכם לטובת צדדים שלישיים כלשהם.כל צד להסכם זה אינו רשאי להמחאות או להעביר זכויות או חובות המוקנות לו או מוטלות עליו על-פי הסכם זה מבלי לקבל את הסכמת הצד האחר לכך מראש ובכתב, למעט במקרה של העברת מלוא זכויותיו וחובותיו לישות משפטית בבעלותו המלאה.סימון אישור בטופס המקוון ייחשב כחתימה לכל דבר ועניין.

 

תודה לכם שהצטרפתם למשפחה!